Date Hour Day Month Year
Saturday 15:56 23 02 2019
Stem
Bing
Bing
Yang Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Hidden Stems
Wu Geng Ren
Yi
Wu Jia Bing
Ren Jia
Na Yin
Fire on the Slope
Wood of Pine Tree
Fire in Furnace
Wood on the Plain
Flying Star 9 1 2 8
Hexagram
Wood
8
4
Relief
40
Fire
2
3
Sincerity
61
Fire
2
4
Family
37
Fire
2
2
Observation
20
Location SW3 E3 NE3 N1
Group Zhen Gen Xun Qian
Out of Gua 6 8 9 1 2 3 1 2 7 1 3 7
Family
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Heng-Yi
Sun-Xian
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Pi-Tai
Heng-Yi
Activates Stars 7-8 4-2 3-2 1-2
Day Basic Info
12 Officers
2 - Remove
Dong Gong x
28 Constellations 10 - Weaving Maiden
Yellow & Black Belt 4 - Red Phoenix
Index KP1/3v1
-65 / 5
Na Yin Wood of Pine Tree
24 Jie Qi 2 - Rain Water
Jie Qi Start Date 2019-02-18 23:04
Jie Qi End Date 2019-03-05 21:09
Moon
19 19
QMDJ Zhi Run Yang 2
QMDJ Chai Bu Yang 3
Xuan Kong Da Gua
0-1: He Tu - Focus on H
0-1: Family Gua - S S S S
1-3: Family Gua - S S S S
3-5: Combo of 5 - Focus on H - Control Out
5-7: Family Gua - S S S S
5-7: Pure Gua
13-15: He Tu - Focus on H
15-17: Combo of 10 - Focus on H - Control Out
15-17: Family Gua - D S S S
21-23: Pure Gua
21-23: Family Gua - S S S S
23-24: Pure Gua
23-24: Family Gua - M S S S
Day Stars
Good Bad
Auspicious Army
Jade House
Monthly Virtue Combo
Officer Day
Big Mishap (Y)
Calamitous Sha
Earthly Officer Charm (Y)
Four Abandonment
Great Sha (Y)
Heaven and Earth Axis
Heaven and Earth Shifting Sha
Lonely Fire Ding (Y)
Monthly Shifting Sha
Date
Hour
Day Special Info
Peach Blossom
Heaven and Earth Drilling Sha Day

XKDG

He Tu

Fire
Ji/ Kan/ 7
Mao/ Dui/ 8

Earth

Rabbit

60
Regulate

XKDG

Combo 10

Wood
Gui/ Zhen/ 8
Mao/ Dui/ 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden

XKDG

Combo 5-15

Wood
Jia/ Li/ 3
Chen/ Dui/ 2

Wood

Dragon

38
Opposition

XKDG

7 Star Robbery

Fire
Xin/ Xun/ 2
Mao/ Dui/ 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity

Stem Branch

Combination

Water
Bing/ Gen/ 6
Xu/ Gen/ 1

Fire

Dog

52
Mountain

Stem 7K

Branch Clash

Metal
Ding/ Dui/ 4
You/ Gen/ 9

Fire

Rooster

31
Influence

Stem IW

Branch Clash

Metal
Yi/ Qian/ 9
You/ Gen/ 4

Wood

Rooster

33
Retreat

Date: 2019-02-23
Flying Stars
SE S SW
E
1 7
9
8
4
6 3
5
4
9
8 5
7
6
2
9 6
8
7
3
2
Month
8
Year
1
Day
9
Hour
5
4 1
3
2
7
5 2
4
3
8
7 4
6
5
1
3 9
2
1
6
W
NE N NW
Date: 2019-02-23
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
1
Xun/ 2
Kan/ 6
Dispersing
4
6
Li/ 3
Qian/ 7
Great Reward
9
8
Kun/ 1
Gen/ 6
Humility
2
9
Zhen/ 8
Li/ 6
Abundance
3
2
Kun/ 1
Kun/ 1
Earth
5
4
Dui/ 4
Xun/ 3
Great Exceeding
7
5
Gen/ 6
Kun/ 6
Peel
8
7
Kan/ 7
Dui/ 8
Regulate
1
3
Qian/ 9
Zhen/ 2
Without Wrongdoing
6
W
NE N NW
Date: 2019-02-23
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
5
Qian/ 9
Gen/ 4
Retreat
6
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
4
Li/ 3
Xun/ 4
The Cauldron
5
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2019-02-23
SE S SW
E
SE3 Sky Horse
Five Yellow
SW3 Robbery Sha
Happiness Sector
E2 Grand Duke
W2 Day Breaker
3 Killings
NE3 Five Ghost
N2 Peach Blossom
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2019-02
SE S SW
E
SW3 Month Breaker
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
Five Yellow
NE3 Grand Duke
3 Killings
NW3 Robbery Sha
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2019
SE S SW
E
SE3 Year Breaker
SE1 Wu Capital
SE3 Ji Capital
SE3 Sky Horse
S2 Dragon Virtue
Five Yellow
SW3 Robbery Sha
SW3 Fortune Virtue
W2 Calamity Sha
3 Killings
NE3 Moon
NE3 Great Moon
N2 Sun
N2 Peach Blossom
NW3 Grand Duke
NW3 Annual Sha
NW3 Five Ghost
NW3 Great Sun
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Lightning Fire Lightning Fire Wood of Pine Tree Wood of Pine Tree Forever Running Water Forever Running Water Metal in the Sand Metal in the Sand Fire on the Slope Fire on the Slope Wood on the Plain Wood on the Plain Earth on the Wall
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
Fire
Kan/ 7
Zhen/ 4
Beginning
3
Metal
Qian/ 9
Zhen/ 2
Without Wrongdoing
25
49
Wood
Li/ 3
Li/ 1
Fire
30
Fire
Xun/ 2
Dui/ 3
Sincerity
61
Water
Gen/ 6
Qian/ 4
Big Livestock
26
Metal
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
43
44
Metal
Qian/ 9
Qian/ 1
Heaven
1
Fire
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
48
Wood
Zhen/ 8
Kan/ 4
Relief
40
Metal
Dui/ 4
Gen/ 9
Influence
31
Water
Kun/ 1
Gen/ 6
Humility
15
Fire
Xun/ 2
Kun/ 2
Observation
20
Fire
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
42
N3 NE2 E1 E3 SE3 S1 S2 SW1 SW3 W3 NW2 N1 N3
Kan Xun Kan Gen Gen Kun Qian Zhen Zhen Dui Dui Qian Xun
4 6 8 1 2 7 4 6 8 1 2 3 1 2 3 4 8 9 1 3 7 6 8 9 6 8 9 4 6 9 4 6 9 1 3 7 1 2 7
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Pi-Tai
Heng-Yi
Kan-Li
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Heng-Yi
Sun-Xian
Pi-Tai
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Heng-Yi
Same
Control Out
Produce In
Same
Control In
Control Out
Control Out
Same
Produce In
Control Out
Control In
Same
Same
8-7 8-9 3-3 4-2 9-6 9-4 9-9 2-7 7-8 6-4 6-1 1-2 8-2
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Birth Hour
Day Punishment
Heavenly Nobleman
Yang Noble
Day Establish
Road Emptiness
Day Harm
Heavenly Officer
Prosperity Nobleman
Sky Horse
Fortunate Hour
Road Emptiness
Year Breaker
Heavenly Nobleman
Heavenly Dazzling
Yin Noble
Group Emptiness
Three Harmony
Group Emptiness
Stem Combo Hour
Happy Spirit
Nobleman at Heavens Gate
Month Breaker
Wealth Hour
Stem Clash Hour
Day Breaker
Six Combo
Three Harmony
Birth Hour
Day Punishment
9 5 7
8 1 3
4 6 2
1 6 8
9 2 4
5 7 3
2 7 9
1 3 5
6 8 4
3 8 1
2 4 6
7 9 5
4 9 2
3 5 7
8 1 6
5 1 3
4 6 8
9 2 7
6 2 4
5 7 9
1 3 8
7 3 5
6 8 1
2 4 9
8 4 6
7 9 2
3 5 1
9 5 7
8 1 3
4 6 2
1 6 8
9 2 4
5 7 3
2 7 9
1 3 5
6 8 4
3 8 1
2 4 6
7 9 5
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.