Hour Day Month Year
21:48 05 04 2020
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-04-05 21:48
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 420
SE S SW
Snake
Ding Assistant
Ding Xun 4
Supreme Yin
Geng Hero
Geng Li 9
Harmonies
Ren Rice (F)
Ren Kun 2
Horse Void
E
Commander
Gui Aggressor
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 3
Messenger:
Injury Door at 3
Tiger
Wu Pillar
Wu Dui 7
W Void
Heaven
Ji Official
Ji Gen 8
Earth
Xin Grass
Xin Kan 1
Warrior
Yi Heart
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 420
SE S SW
Xing Shi
Xing Wang
Zhan Ge
Yue Shi
Horse Void
E
Chart Id : 420
W Void
Long Dun
Ri Shi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.