Hour Day Month Year
00:07 23 06 2018
Wu
Wu
Yang Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-06-23 00:07
Chai Bu: Yin Ju 3, Fu Tou - 庚 at 1, Id: 685
SE S Void Void SW
Heaven
Ren/ Official
View
Yi Xun 4
Earth
Wu/ Aggressor
Death
Xin Li 9
Warrior
Yi/ Assistant
Shocking
Ji Bing Kun 2
Horse
E
Commander
Geng/ Grass
Delusion
Wu Zhen 3
Commander:
Grass at 3
Messenger:
Rest at 6
Tiger
Xin/ Hero
Open
Gui Dui 7
W
Snake
Ding/ Heart
Injury
Ren Gen 8
Supreme Yin
Gui/ Pillar
Birth
Geng Kan 1
Harmonies
Ji/ Bing/ Rice (F)
Rest
Ding Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 3, Fu Tou - 庚 at 1, Id: 685
SE S Void Void SW
Ren Jia
Ren Xing
Ri Mu
Horse
E
Fu Gong
Chart Id : 685
W
Xing Shi
Xing Mu
Yu Nu
Xiu Zha
ZhenZhaS
Yue Mu
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.