Hour Day Month Year
11:44 16 10 2018
Jia
Jia
Yang Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-10-16 11:44
Chai Bu: Yin Ju 6, Fu Tou - 辛 at 3, Id: 871
SE S SW
Heaven
Geng/ Assistant
Delusion
Geng Xun 4
Earth
Ding/ Hero
View
Ding Li 9
Warrior
Ren/ Ji/ Rice (F)
Death
Ren Ji Kun 2
Void
E
Commander
Xin/ Aggressor
Injury
Xin Zhen 3
Commander:
Aggressor at 3
Messenger:
Injury at 3
Tiger
Yi/ Pillar
Shocking
Yi Dui 7
W Void
Snake
Bing/ Official
Birth
Bing Gen 8
Supreme Yin
Gui/ Grass
Rest
Gui Kan 1
Harmonies
Wu/ Heart
Open
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 6, Fu Tou - 辛 at 3, Id: 871
SE S SW
Zhan Ge
Xing Wang
Ji Xing
Void
E
Chart Id : 871
Ri Zhi
W Void
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.