Hour Day Month Year
22:13 21 03 2018
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Yi
Yi
Yin Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-03-21 22:13
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 壬 at 7, Id: 168
SE S SW
Tiger
Wu/ Aggressor
View
Ji 4
Warrior
Ji/ Assistant
Death
Ding 9
Earth
Ding/ Hero
Shocking
Yi Geng 2
E Void
Harmonies
Gui/ Official
Delusion
Wu 3
Commander:
Pillar at 6
Messenger:
Shocking at 5
Heaven
Yi/ Geng/ Rice (F)
Open
Ren 7
W
Horse Void
Supreme Yin
Bing/ Grass
Injury
Gui 8
Snake
Xin/ Heart
Birth
Bing 1
Commander
Ren/ Pillar
Rest
Xin 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 壬 at 7, Id: 168
SE S SW
E Void
Di Jia
Chart Id : 168
Hu Dun
Quan Yi
ZhenZhaS
Fu Ge
Fu Gong
Ri Zhi
W
Horse Void
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.