Hour Day Month Year
04:56 20 06 2019
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-06-20 04:56
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 8, Id: 171
SE S Void Void SW
Supreme Yin
Ji Assistant
Ji Xun 4
Harmonies
Ding Hero
Ding Li 9
Tiger
Yi Rice (F)
Yi Kun 2
E
Snake
Wu Aggressor
Wu Zhen 3
Commander:
Official at 8
Messenger:
Birth at 8
Warrior
Ren Pillar
Ren Dui 7
W
Horse
Commander
Gui Official
Gui Gen 8
Heaven
Bing Grass
Bing Kan 1
Earth
Xin Heart
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 8, Id: 171
SE S Void Void SW
Ren Jia
Di Jia
Xing Wang
Zhan Ge
Qi Ge
Ri Mu
E
Wu Xing
Chart Id : 171
W
Horse
Yue Shi
San Qi Zhi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.