Hour Day Month Year
00:48 25 03 2023
Geng
Geng
Yang Metal
Ren
Ren
Yang Water
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-03-25 00:48
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 6, Id: 157
SE S SW
Earth
Yi Rice (F)
Ji Xun 4
Heaven
Ren Pillar
Ding Li 9
Commander
Xin Heart
Yi Kun 2
Horse Void
E
Warrior
Ding Hero
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 5
Messenger:
Open Door at 3
Snake
Bing Grass
Ren Dui 7
W Void
Tiger
Ji Assistant
Gui Gen 8
Harmonies
Wu Aggressor
Bing Kan 1
Supreme Yin
Gui Official
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 6, Id: 157
SE S SW
Chong Zha
Feng Dun
San Qi Zhi
Xing Ge
Xiang Zuo
Fei Gong
Hu Chang
Horse Void
E
Xing Shi
Chart Id : 157
W Void
Long Fan
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.