Hour Day Month Year
22:15 22 09 2017
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
You
You
Rooster
Yin Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-09-22 22:15
Chai Bu: Yin Ju 7, Fu Tou - 壬 at 3, Id: 948
SE S SW
Commander
Ren/ Aggressor
Rest
Xin Xun 4
Heaven
Xin/ Assistant
Birth
Bing Li 9
Earth
Bing/ Hero
Injury
Gui Geng Kun 2
E Void
Snake
Yi/ Official
Open
Ren Zhen 3
Commander:
Aggressor at 4
Messenger:
Injury at 5
Warrior
Gui/ Geng/ Rice (F)
Delusion
Wu Dui 7
W
Horse Void
Supreme Yin
Ding/ Grass
Shocking
Yi Gen 8
Harmonies
Ji/ Heart
Death
Ding Kan 1
Tiger
Wu/ Pillar
View
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 7, Fu Tou - 壬 at 3, Id: 948
SE S SW
Ren Xing
Xin Xing
Yue Shi
Ying Bai
E Void
Ri Sheng
Quan Yi
Chart Id : 948
Fu Gong
W
Horse Void
Xing Shi
Xing Mu
Gui Jia
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.