Hour Day Month Year
09:58 03 08 2021
Ding
Ding
Yin Fire
Gui
Gui
Yin Water
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-08-03 09:58
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 954
SE Horse S SW
Warrior
Ding Grass
Xin Xun 4
Tiger
Yi Official
Bing Li 9
Harmonies
Ren Aggressor
Gui Kun 2
Void
E
Earth
Ji Heart
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 1
Messenger:
Death Door at 8
Supreme Yin
Xin Assistant
Wu Dui 7
W Void
Heaven
Wu Pillar
Yi Gen 8
Commander
Gui Rice (F)
Ding Kan 1
Snake
Bing Hero
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 954
SE Horse S SW
Void
E
Chart Id : 954
W Void
Xiang Zuo
Qi Ge
She Jiao
Yue Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.