Hour Day Month Year
14:34 23 02 2019
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-02-23 14:34
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 辛 at 6, Id: 152
SE Horse S Void Void SW
Earth
Yi/ Geng/ Rice (F)
View
Ji Xun 4
Heaven
Ren/ Pillar
Death
Ding Li 9
Commander
Xin/ Heart
Shocking
Yi Geng Kun 2
E
Warrior
Ding/ Hero
Delusion
Wu Zhen 3
Commander:
Heart at 2
Messenger:
Open at 7
Snake
Bing/ Grass
Open
Ren Dui 7
W
Tiger
Ji/ Assistant
Injury
Gui Gen 8
Harmonies
Wu/ Aggressor
Birth
Bing Kan 1
Supreme Yin
Gui/ Official
Rest
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 辛 at 6, Id: 152
SE Horse S Void Void SW
Ri Wang
Xing Ge
Xiang Zuo
Fei Gong
Hu Chang
E
Chart Id : 152
W
Long Fan
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.