Hour Day Month Year
17:56 15 09 2019
Yi
Yi
Yin Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
You/
You
Rooster
Yin Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-09-15 17:56
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 1, Id: 682
SE Horse S SW
Commander
Geng Grass
Yi Xun 4
Heaven
Ren Official
Xin Li 9
Earth
Wu Aggressor
Ji Kun 2
E
Snake
Ding Heart
Wu Zhen 3
Commander:
Grass at 4
Messenger:
Rest at 9
Warrior
Yi Assistant
Gui Dui 7
W
Supreme Yin
Gui Pillar
Ren Gen 8
Harmonies
Ji Rice (F)
Geng Kan 1
Tiger
Xin Hero
Ding Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 1, Id: 682
SE Horse S SW
Xiang Zuo
Qi Ge
Long Fan
E
Chart Id : 682
Ri Zhi
W
Gui Jia
Die Xue
Yue Shi
Quan Yi
Ying Bai
Xing Zhi
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.