Hour Day Month Year
12:52 20 04 2024
Geng
Geng
Yang Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-04-20 12:52
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 67
SE S SW
Commander
Wu Rice (F)
Geng Xun 4
Snake
Gui Pillar
Bing Li 9
Supreme Yin
Ren Heart
Wu Kun 2
Horse
E
Heaven
Bing Hero
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 4
Messenger:
Death Door at 8
Harmonies
Yi Grass
Gui Dui 7
W
Earth
Geng Assistant
Ding Gen 8
Warrior
Ji Aggressor
Yi Kan 1
Tiger
Ding Official
Ren Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 67
SE S SW
Fei Gong
Horse
E
Chart Id : 67
Ri Zhi
W
Yu Nu
Geng Xing
Qi Ge
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.