Hour Day Month Year
10:21 23 09 2023
Ji
Ji
Yin Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Si
Si
Snake
Yin Fire
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-09-23 10:21
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 1, Id: 546
SE S Void Void SW
Snake
Ren Heart
Ding Xun 4
Commander
Wu Grass
Ji Li 9
Heaven
Geng Official
Yi Kun 2
E
Supreme Yin
Xin Pillar
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 9
Messenger:
Rest Door at 2
Earth
Bing Aggressor
Xin Dui 7
W
Horse
Harmonies
Yi Rice (F)
Geng Gen 8
Tiger
Ji Hero
Wu Kan 1
Warrior
Ding Assistant
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 1, Id: 546
SE S Void Void SW
Ren Xing
Qi Ge
Da Ge
E
Chart Id : 546
Chong Zha
San Qi Zhi
W
Horse
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.