Hour Day Month Year
21:53 23 04 2019
Ding
Ding
Yin Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-04-23 21:53
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 庚 at 1, Id: 444
SE S Void Void SW
Earth
Yi/ Pillar
Rest
Gui Xun 4
Heaven
Bing/ Heart
Birth
Ji Li 9
Commander
Geng/ Grass
Injury
Xin Ding Kun 2
Horse
E
Warrior
Xin/ Ding/ Rice (F)
Open
Ren Zhen 3
Commander:
Grass at 5
Messenger:
Rest at 4
Snake
Wu/ Official
Delusion
Yi Dui 7
W
Tiger
Ji/ Hero
Shocking
Wu Gen 8
Harmonies
Gui/ Assistant
Death
Geng Kan 1
Supreme Yin
Ren/ Aggressor
View
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 庚 at 1, Id: 444
SE S Void Void SW
Chong Zha
Feng Dun
Ri Wang
San Qi Zhi
Shen Dun
Yue Sheng
San Qi Zhi
Xiang Zuo
Qi Ge
Horse
E
Chart Id : 444
W
Gui Jia
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.