Hour Day Month Year
00:07 21 08 2018
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
You/
You
Rooster
Yin Metal
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-08-21 00:07
Chai Bu: Yin Ju 5, Fu Tou - 己 at 4, Id: 793
SE S Void Void SW
Harmonies
Ren/ Grass
Birth
Ji Xun 4
Supreme Yin
Ding/ Official
Injury
Gui Li 9
Snake
Geng/ Aggressor
Delusion
Xin Wu Kun 2
E
Tiger
Yi/ Heart
Rest
Geng Zhen 3
Commander:
Assistant at 7
Messenger:
Delusion at 2
Commander
Ji/ Assistant
View
Bing Dui 7
W
Warrior
Bing/ Pillar
Open
Ding Gen 8
Earth
Xin/ Wu/ Rice (F)
Shocking
Ren Kan 1
Heaven
Gui/ Hero
Death
Yi Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 5, Fu Tou - 己 at 4, Id: 793
SE S Void Void SW
Ren Xing
Xing Wang
Shen Jia
Zhu Tou
Fu Gong
E
Ri Sheng
Chart Id : 793
Long Fan
Xiang Zuo
W
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.