Hour Day Month Year
17:10 10 12 2018
Ding
Ding
Yin Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-12-10 17:10
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 辛 at 7, Id: 574
SE S SW
Commander
Xin/ Pillar
Shocking
Ding Xun 4
Heaven
Ren/ Heart
Open
Ji Li 9
Earth
Wu/ Grass
Rest
Yi Gui Kun 2
Void
E
Snake
Yi/ Gui/ Rice (F)
Death
Bing Zhen 3
Commander:
Pillar at 4
Messenger:
Shocking at 4
Warrior
Geng/ Official
Birth
Xin Dui 7
W Void
Horse
Supreme Yin
Ji/ Hero
View
Geng Gen 8
Harmonies
Ding/ Assistant
Delusion
Wu Kan 1
Tiger
Bing/ Aggressor
Injury
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 辛 at 7, Id: 574
SE S SW
Yu Nu
Xiang Zuo
Void
E
Ri Sheng
Chart Id : 574
Fu Gong
W Void
Horse
Di Jia
Xing Zhi
Yue Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.