Date Hour Day Month Year
Sunday 07:29 22 05 2022
Stem
Geng ↑P
Geng
Yang Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Ren ↑R
Ren
Yang Water
Branch
Chen
Dressing Up
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai
Death
Hai
Pig
Yin Water
Si
Bathing
Si
Snake
Yin Fire
Yin
Prime
Yin
Tiger
Yang Wood
Hidden Stems
Gui Wu Yi
↓R ↑W
Ren Jia
↑R
Geng Bing Wu
↑P ↓O ↑W
Wu Jia Bing
↑W ↓O
Na Yin
White Molten Metal
Fire on Mountain
Fire of the Lamp
Gold Foil Metal
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 332057
Day Master 乙 Yin Wood
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 午 (Wu)
Post Horse 巳 (Si)
Peach Blossom 子 (Zi)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 87
He Luo Li Shu 19+ 36- Σ55 H14
Season Summer
Day Master Strength
By Season: Weak
Strengthening Score: 200
Weakening Score: 193
Overall: Borderline
51 % 49 %
Five Factors
Five Elements
22 % - Parallel - Wood 木 (105)
21 % - Wealth - Earth 土 (100)
20 % - Power - Metal 金 (96)
20 % - Resource - Water 水 (95)
17 % - Output - Fire 火 (80)
Luck Pillars
75 65 55 45 35 25 15 5
05.2097-05.2107 05.2087-05.2097 05.2077-05.2087 05.2067-05.2077 05.2057-05.2067 05.2047-05.2057 05.2037-05.2047 05.2027-05.2037
Gui ↓R
Gui
Yin Water
Ren ↑R
Ren
Yang Water
Xin ↓P
Xin
Yin Metal
Geng ↑P
Geng
Yang Metal
Ji ↓W
Ji
Yin Earth
Wu ↑W
Wu
Yang Earth
Ding ↑O
Ding
Yin Fire
Bing ↓O
Bing
Yang Fire
Decline Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Sick Zi
Zi
Rat
Yang Water
Death Hai
Hai
Pig
Yin Water
Buried Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Exhausting You XX
You
Rooster
Yin Metal
Embryo Shen XX
Shen
Monkey
Yang Metal
Developing Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Birth Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Xin Ji Gui
↓P ↓W ↓R
Gui
↓R
Ren Jia
↑R
Ding Wu Xin
↑O ↑W ↓P
Xin
↓P
Wu Geng Ren
↑W ↑P ↑R
Ding Ji Yi
↑O ↓W
Ding Ji
↑O ↓W
Mulberry Wood
Mulberry Wood
Gold in Jewelery
Gold in Jewelery
Earth on Highway
Earth on Highway
Water in Milky Way
Water in Milky Way
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.